Ons Onderwijs

Wantijschool: samen bouwen aan de basis  

Bij de wet zijn er voor het basisonderwijs kerndoelen opgesteld. Dit zorgt er voor dat alle kinderen voor een groot deel dezelfde leerstof krijgen aangeboden. Natuurlijk werkt ook onze school er hard aan om deze kerndoelen te realiseren. 

  

Naast het streven naar de hoogst haalbare resultaten stellen wij nog 3 prioriteiten: 

1. Sfeer op school,  we maken hiervoor gebruik van de Vreedzame School, een methode om te werken aan de sociaal emotionele vaardigheden van de leerlingen 

2. Zorgverbreding. Er is extra aandacht voor kinderen die hindernissen tegenkomen op hun ontwikkelingsweg, zowel in verlenging als in uitdagingen. 

3. Leesbevordering We werken met een doorgaande leerlijn leesbevordering, omdat wij lezen als een belangrijke basisvaardigheid zien. Iedereen moet kunnen lezen 

  

Daarnaast geven wij onderwijs volgens de kernwaarden van dalton.  

 • Zelfstandigheid 

 • Verantwoordelijkheid 

 • Samenwerking 

 • Effectiviteit 

 • Reflectie 

  

Elke Daltonschool is anders. Wat overeenkomt is dat elke Daltonschool leerlingen de mogelijkheden zal moeten bieden tot:  

 •  Het leren hanteren van vrijheid en verantwoordelijkheid  

 •  Het leren van zelfstandig werken  

 •  Het leren van samenwerken  

Deze principes zijn nauw met elkaar verbonden. Vanaf groep 1/2 tot groep 8 leren wij leerlingen binnen de kaders hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze krijgen vrijheid in gebondenheid en leren met en van elkaar. 

  

Dalton Wantijschool: Zelfstandigheid 

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. 
 
Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. 
 
Wat doen we al? 

 • Weektaak met differentiatie 

 • Actief leren en werken 

 • Doelgericht werken 

 • Zelfstandigheid bevorderen 

 • Werken met een stoplicht 

 • Rood/groene kaartjes 

 • Werken met dagkleuren 

  

Dalton Wantijschool: Verantwoordelijkheid 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. 
 
Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. 
 
Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. 
 
Wat doen we al? 

 •     Verantwoordelijkheid geven 

 •     Weektaak of dagtaak  

 •     Zelf keuzes maken in plannen van de weektaak, initiatief tonen.  

 •     Huishoudelijk takenbord (De Vreedzame School) 

 •     Zelf keuzes maken (keuzewerk) 

 •     Rustige werkplekken 

  

Dalton Wantijschool: Samenwerking 

Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. 
Eén van de Dalton speerpunten is 'samenwerking'. Een vaardigheid die niet van nature aangeboren is, maar die wij onze leerlingen binnen het Daltononderwijs geleidelijk aan gaan aanleren en optimaliseren.   
 
Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerling, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering. Dit past tevens goed bij onze methode De Vreedzame School. 
   
Wat doen we al?     
     •    Samen laten werken  
     •    Groepsdoorbrekend werken 
     •    Coöperatief leren 
     •    Leren van en met elkaar  
     •    Sociale vaardigheden (De Vreedzame School, Stop Stoer Doen) 
     •    Leerlingenraad 
 
Dalton Wantijschool: Effectiviteit 

Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of the school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. 
 
Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren. 
 
Wat doen we al? 

 • Zelfredzaamheid 

 • Dagrooster op het bord 

 • Weekoverzicht op het bord  

  

Dalton Wantijschool: Reflectie 

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. 
Wij gaan onze leerlingen leren om vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten te maken. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. 
 
In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. 
Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. 
 
Wat doen we al? 

 • Na de lessen met de kinderen reflecteren 

 • Rapportgesprekken met de kinderen vanaf groep 4 

 • Reflectievragen op de weektaak 

 • Zelfstandig nakijken van het gemaakte werk  

  

De Wantijschool: samen spelen, samen leren   

Op onze school is het een hoofdzaak dat kinderen met een goed gevulde rugzak vol basiskennis onze school verlaten.  

De jongste en oudste kleuters zitten op de Wantijschool in dezelfde groepen. Naast bewust activiteiten, die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven (bijv. de begrippen links, rechts, eerste, laatste enz.) neemt het spelen een belangrijke plaats in.  

In de groepen 3 t/m 8 ligt het accent op de kerndoelen van rekenen, taal, lezen en sociale vaardigheden.  Maar daarnaast willen wij de kinderen uitdagen om ook op andere terreinen hun kwaliteiten te ontdekken. Kunst en sport staan dan ook regelmatig bij ons op het programma.   

  

Uitgangspunt voor ons onderwijs is de instructie. We werken met methodes voor de verschillende vakken. Omdat niet alle kinderen dezelfde snelheid van leren hebben wordt er tijdens en na de klassikale instructie gedifferentieerd. Instructie vindt plaats in de grote groep, in groepjes of individueel.